Gerbiami Tėveliai,

Prašymus į pirmas klases galima teikti nuo 2017 m. kovo 1 d. Savivaldybės internetiniame puslapyje. Prašymų formos bus skelbiamos Savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas. Internetu užpildyti asmenų prašymai automatiškai perduodami prašyme mūsų mokyklai.
Registracija į mokyklos 1-ą klasę vyksta www.vilnius.lt/mokykla ir visą informaciją apie registraciją rasite Vilniaus Savivaldybės puslapyje.


1. Kokia tvarka sudaromos eilės? Kam suteikiamas prioritetas?

1. Eilės sudaromos tokia tvarka:

1.1. vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje,  pirmenybę teikiant (ši nuostata taikoma ir 1.1.4 punkte nurodytam atvejui):

1.1.1.  vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) arba vieno iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu (pridedami skenuoti dokumentai) deklaruota gyvenamoji vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus;

1.1.2. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

1.1.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje Įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

1.1.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu (pridedami skenuoti dokumentai);

1.1.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

1.1.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

2.2. vaikai, kurių  vieno iš tėvų (globėjo)  ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje,  pirmenybę teikiant:

2.2.1.  vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus;

2.2.2. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

2.2.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

2.2.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

2.2.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

2.3.  neatitinkant  Aprašo 1.1 ar 2.2 punktų  nustatytų kriterijų, eilės sudaromos  tokia tvarka:

2.3.1. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka);

2.3.2. vaikai iš kitų savivaldybių (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtinais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka);

2.3.3. vaikai iš kitų savivaldybių, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka).

2. Ar pirmumo teisę suteikiančios priežastys yra lygiavertės? Ar viena kuri svarbesnė už kitą?

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys sumuojamos ir yra visos lygiavertės.

3. Kaip priimami vaikai, neturintys jokių prioritetų?

Nesant prioritetų, vieta skiriama vyresnio amžiaus vaikams.

4. Kokie vaikai priimami į darželius be eilės?

Į įstaigas be eilės priimami:

– vaikai, kuriems Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;

– įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);

– tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip vienus metus pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai;

– du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai;

– užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai.

5. Pakeičiau gyvenamąją vietą. Ar galiu perkelti vaiką iš darželio, kurį lankome, į kitą?

Prašymai perkelti į kitą įstaigą pateikiami Savivaldybėje arba elektroniniu būdu, pasirenkant tik vieną įstaigą. Vaiko tėvai (globėjai) gali teikti prašymą pakeisti įstaigą tik vaikui pradėjus ją lankyti (pasirašius ugdymo sutartį). Perkėlimas iš vienos įstaigos į kitą IS sistemoje atliekamas tik tėvams (globėjams) pasirašius ugdymo sutartį pageidaujamoje įstaigoje. Iki bus pasirašyta ugdymo sutartis su pageidaujama lankyti įstaiga, vaikas lieka ankstesnėje įstaigoje. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, per 10 kalendorinių dienų turi kreiptis į įstaigą ir patvirtinti vaiko atvykimą.

6. Ar galima apsikeisti darželiais su kitais tėvais?

To paties amžiaus grupės vaikų tėvams (globėjams) abipusiu sutarimu suteikiama galimybė apsikeisti įstaigomis, pateikus prašymą Savivaldybėje.

7. Kada sužinosime, ar vaikui skirta vieta darželyje?

IS tvarkytojas vaikus priskiria į naujas grupes nuo einamųjų metų gegužės 18 d. iki gegužės 31 d. (pagal iki einamųjų metų balandžio 30 d. pateiktus prašymus). Atsiradus galimybėms, grupės gali būti formuojamos visus metus. Jūs būsite informuoti jūsų pasirinktu informavimo būdu (SMS žinute ir/arba el. paštu).

8. Pasikeitė vaiko deklaruota gyvenamoji vieta. Kada vyksta deklaruotos gyvenamosios vietos tikrinimas?

Deklaruota gyvenamoji vieta tikrinama prašymų pateikimo metu ir sudarant grupes – nuo gegužės 11 iki 17 d. (pagal einamųjų metų balandžio 30 d. duomenis).

9. Gavome patvirtinimą, kad galime pradėti lankyti darželį. Per kiek laiko turėtume kreiptis į darželį?

Tėvai  (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą iki einamųjų metų birželio 30 d., raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, reikiamas gydytojų pažymas ir dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė bei pasirašyti dvišalę sutartį.

10. Jei dėl tam tikrų priežasčių (esu išvykęs, sergu ir pan.) negaliu iki birželio 30 d. atvykti į darželį ir patvirtinti, kad vaikas lankys, kokių veiksmų reikia imtis?

Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į įstaigą iki birželio 30 d. dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.), apie tai turi pranešti iki birželio 30 d. įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) ir informuoti apie įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.

11. Kur galiu patikrinti, kurioje eilės į darželį vietoje yra mano vaikas?

Informacija apie vaiko vietą eilėje pateikiama svetainėje  www.vilnius.lt  → Registracija į darželius ir mokyklas → Ikimokyklinis ugdymas → Mano darželis → vaikai eilėje. Informaciją gali matyti tik prisijungę www.vilnius.lt vartotojai.

12. Kokie teisės aktai numato priėmimo į Vilniaus darželius tvarką?

1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms priskirtos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos:

Įsakymas_dėl_teritorinio_2021

Įsakymo_dėl_teritorinio__1_priedas_2021

13. Jei nesinaudoju el. bankininkyste (el. parašu), ar yra kitų galimybių pateikti prašymą?

Tėvai (globėjai) gali pateikti prašymą atvykę į Savivaldybę. Būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaiko gimimo liudijimą ir dokumentus, patvirtinančias pirmenybes, jei tokių esama. Savivaldybės darbuotojas užpildo elektroninę prašymo formą pagal tėvų (globėjų) pateiktus duomenis ir pateikia jiems pasirašyti.

14. Kas gali informuoti, kiek grupių ir po kiek vaikų bus grupėse, kas atsakingas už grupių formavimą?

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistai yra atsakingi už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigas duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą. Jie tvarko įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių įstaigų grupes.

15. Jei vaikas šiuo metu lanko privatų arba pusiau privatų darželį ir laukia eilės į valstybinį darželį, ar dėl to gali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilėje?

Dėl šių priežasčių vaikas negali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės.

16. Registruojant prašymą, sistemoje pateikiama informacija, kad nėra tinkamos grupės pagal vaiko amžių. Kodėl taip?

Prašymą galima registruoti tik į grupes, kuriuos yra suformuotos darželyje, ir kurios atitinka vaiko amžių tai dienai, kurią pageidaujama pradėti lankyti darželį. Nuo einamųjų metų gegužės 1 d. iki gegužės 10 d. tėvai (globėjai) turi galimybę  pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės tėvai (globėjai) turi teisę pakeisti prašymą.

17. Kiek laiko be pateisinamos priežasties galima nelankyti darželio?

Vaikai, nelankę darželio daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, pašalinami iš lankančiųjų sąrašo įstaigos vadovo įsakymu.

18. Kokios priežastys yra pateisinamos nelankant darželio daugiau nei mėnesį?

Pateisinama priežastis – liga,  prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys.