VIZIJA

Lopšelis-darželis “Kaštonas” – tai šiuolaikiška, atvira partnerystei ugdymo įstaiga, suteikianti vaikui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir realizuoti specialiuosius poreikius, teikianti kokybiškas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo bei priešmokyklinio rengimo mokyklai paslaugas, kurioje dirba aktyvūs, kūrybingi ir kvalifikuoti pedagogai.

MISIJA

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius, o būtent:

 •  Teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį  ugdymą.
 •  Gerinti ugdymo kokybę, integruojant tautos kultūros vertybes į ugdymo procesą.
 •  Bendradarbiauti su šeima.
 •  Skatinti pedagogų profesinį tobulėjimą, siekiant dirbti žinių visuomenės sąlygomis.
 •  Plėtoti atvirus ir draugiškus tarpusavio santykius su bendruomene ir socialiniais partneriais.
 •  Kurti saugią, sveiką estetinę ugdymo aplinką.
 •  Turtinti techninę materialinę lopšelio-darželio bazę.
 •  Skleisti gerąją darbo patirtį.

FILOSOFIJA

Lopšelis – darželis siekdamas ilgalaikės sėkmės, susiformulavo savo pagrindines vertybes, kuriomis grindžiama visa įstaigos veikla, tai suburia žmones bendrai veiklai siekiant užsibrėžtų tikslų.

 • Lopšelio – darželio veikla remiasi humanistine filosofija, kuri pabrėžia vaiko saviugdos,

saviraiškos, savirealizacijos galimybių svarbą ugdymo procese. Veikla grindžiama įsitikinimu, kad vaikai geriausiai vystosi, kai patys renkasi patirties kaupimo būdą, o ugdytojai gerai išmano vaiko raidos dėsningumus ir sudaro sąlygas jiems atsiskleisti.

VERTYBĖS

 • Šeima – kadangi ji apjungia tokias vertybes kaip meilė, pasitikėjimas, užuojauta, parama, atsakomybė.
 • Pagarba – tai žmonių bendravimo pagrindas. Bendraudami su kitais, stengiamės juos gerbti, taip pat vertiname, kai gerbia mus (kaip žmones, individą, pedagogą).
 • Sveikata – tai labai trapus reiškinys, kurį praradus iš esmės pasikeistų ir kitos vertybės.

 STRATEGINIAI TIKSLAI

 • Įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo(si) programas“, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus, visuomenės poreikius.
 • Laiduoti edukacinės veiklos kokybę, diegiant informacines technologijas, dalyvaujant įvairiuose projektuose.
 • Siekti kokybiškos vadybos, pagrįstos išsamia informacijos sklaida, teikiamų paslaugų kokybės analize, kuriant atvirą kaitai ir gebančią pozityviai įtakoti aplinką, organizaciją.
 • Iniciuoti materialinių ir finansinių išteklių paiešką, siekiant laiduoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programų įgyvendinimą ir sėkmingą numatytos strategijos realizavimą.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI:

 • Orientuoti ugdymą į vaiko saugumą, aktyvumo, saviraiškos galių tenkinimą, sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti;
 • Suteikti kvalifikuotą pagalbą vaikams su kalbos, komunikacijos sutrikimais, padėties ir judesio sutrikimais;
 • Sudaryti sąlygas ypatingai vaikų veiklai – žaidimui;
 • Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybingumą, atskleisti ir ugdyti įvairius vaiko gebėjimus, puoselėti individualybę;
 • Užtikrinti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, tęstinumą ir socialinį teisingumą;
 • Sudaryti higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, užtikrinančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;
 • Sudaryti vaikui palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus.

Įstaigoje ugdymo(si) turinio įgyvendinimui sukurta ir pritaikyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikius ir galimybes atitinkanti, į ugdymo tikslus orientuota, saugi aplinka: grupių erdvės, žaidimų, sporto aikštelės. Grupėse aplinka jauki, žaisminga, estetiška ir kūrybiška, funkcionali, skatinanti vaikų aktyvumą, norą veikti, ugdytis. Lopšelyje-darželyje veikia: lietuviškos, rusiškos ir lenkiškos grupės, todėl ugdymas grindžiamas tautų kultūrų vertybių puoselėjimu, tautų papročiais bei tradicijomis, tautų kultūros paveldu ir pagarba.

Lopšelyje – darželyje „Kaštonas“ sudarėme palankią aplinką vaiko etnokultūrinės veiklos puoselėjimui. Grupėse įrengti tautiniai kampeliai. Kiekvienais metais švenčiame tautines kalendorines šventes ir puoselėjame tradicijas. Visus metus grupių auklėtojos organizuoja ekologines išvykas į mišką, parką, prie upės, rinko gamtinę medžiagą, žoleles, medžio lapus.

Tarp grupių vyksta įdomūs ir kūrybiški renginiai (vaidinimai, spektakliukai, įvairūs žaidimai, bendros išvykos). Jau tradiciniai tapę įstaigos renginiai, kuriuose dalyvauja visa įstaigos bendruomenė – „Mokslo ir žinių šventė“, Kalėdiniai renginiai vaikams, šventinis rytmetis „Dainos ir šokiai tau, Lietuva“, Užgavėnės, Kaziuko mugė ir kt.

Pedagogai su vaikais aktyviai dalyvauja miesto, tarptautiniuose bei respublikiniuose piešinių konkursuose „Nupiešk gražiausią žodį“, „Velykos jau čia“, „Margutis“, „Lietuva, kurioje gyventi gera“, akcijoje „Savaitė be patyčių“, meno projekte „Laivelis mamai“ ir kt. projektuose.

Vaikų autorinės parodėlės dažnai puošia darželio laiptines ir koridorius. Per mokslo metus pedagogai dalijosi darbo patirtimi bei inovaciniais ugdymo būdais metodiniuose renginiuose, atvirų veiklų metu. Mokytojai nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.