MOKESČIO TVARKA, DARŽELIŲ, 2020 m.Lietuvos Respublikos konstitucija

PRIĖMIMO TVARKA, 2020 m.

Vaiko teisių konvencija

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa