Įstaigoje veikia:

Darželio taryba yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems ugdymo įstaigos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Pedagogų taryba svarsto vaikų ugdymo, pedagoginės veiklos rezultatus, ugdymo tobulinimo formas ir metodus.

Tėvų taryba sprendžia šeimos ir darželio bendradarbiavimo klausimus.

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

VGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2020/2021 mokslo metams.

Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir atlikti kitus su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Uždaviniai:

  1. Siekti, kad įstaigos pedagogai kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą įstaigoje..
  2. Organizuoti įvairius prevencinius  renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.
  3. Analizuoti ugdytinių  elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių atvejus.
  4. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.
  5. Organizuoti pagalbą ugdytiniams, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą.
  6. Atlikti vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
  7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
  8. Vykdyti krizių valdymą įstaigoje.
  9. Analizuoti ir skleisti auklėtojų darbo ir bendradarbiavimo su specialiųjų poreikių vaikais ir jų tėvais gerąją patirtį.
  10. Skatinti pedagogus kelti kvalifikaciją specialiojo ugdymo srityje.